1066 Bake lefse og flatbrød Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Få lyst til å bake sjølv i staden for å kjøpe flatbrød og lefser til eige bruk. Verta i stand til å baka lefser og flatbrød på sitt eige kjøken.

Målgruppe:

Alle som har interesse og som er minst 14 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven:

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Instruktørane meinte at 12 stk.er max.

Eventuelle merknader:

Kurset vert halde på eit skulekjøkken. Deltakarane deler seg i grupper på to, som bruker samme takka. Deltakarane kjem ikkje til å bruke lærebøker, men får utdelt oppskrifter av kursleiarane.

1. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Om baking av forskjellige sortar lefse, og om baking av flatbrød.

Stikkord:

Kva deltakarane ventar seg av kurset, kva dei ynskjer å læra?
Gamle oppskrifter frå bygdene her omkring. Organisering.

Dei som har, må ta med seg takke. Anna utstyr som alle må ha med, er: kjevle, mjølkost, bakstpinne, kniv.

Arbeidsform:

Teori. Diskusjon. Erfaring frå deltakarar som har prøvd, men mislykkast. Erfaringar og gode råd frå instruktør.

Problemstillinger:

Korleis gruppa skal organisere seg når det praktiske arbeidet begynner? Kva deltakarane må ha med seg til første samlinga med praktisk arbeid?
Potetsortar. Ikkje alle potetsortane eignar seg til baking. Kvifor, og kva sortar bør ein velge?

2. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Ein eller to typar lefse

Stikkord:

Start med det som er enklast, viktig å kjenne at ein lykkast

Arbeidsform:

Demonstrasjon. Praktisk arbeid, laging av deig, steiking på takke, etterarbeid, t.d.smøring.

Problemstillinger:

Deltakarane har sannsynlegvis forskjellig erfaring i bakekunsten. Det må vera rom for ein viss grad av differansiering i kva ein vil gje seg i kast med. Oppbevaring av lefser

3. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Lefsebaking

Stikkord:

Prøve nye sortar, eller øve på det ein ikkje vart fornøgd med forige gong. Diverse typar lefseklining(det ein smør lefsene med)

Arbeidsform:

Demonstrasjon. Praktisk arbeid, laging av deig, steiking, smøring

Problemstillinger:

Kva er årsaken til eventuelle mislykka lefser? Får ikkje tak i rett sort potet?

4. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Flatbrødbaking, baking og steiking av flatbrød

Stikkord:

Oppskrifter blir gjeve av instruktør. Diverse sortar flatbrød. Gode råd frå instruktør

Arbeidsform:

Demonstrasjon. Praktisk arbeid der to og to deler på ei takke

Problemstillinger:

Får ikkje tak i rett sort mjøl? Korleis ein bør oppbevare flatbrød?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Det er stort sett gamle oppskrifter frå bygdene her omkring. Kurshaldarane brukar også ei bok som heiter: "Bygdekvinna og vår gamle lefse og flatbrødtradisjon".Boka er oppskrifter samla av bygdekvinnelaga rundt om i landet.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

"Bygdekvinna og vår gamle lefse og flatbrødtradisjon".Boka er oppskrifter samla av bygdekvinnelaga rundt om i landet.

Organisasjon:

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Lokallag:

Gjemnes

Kontaktperson:

Margrethe Silset

Telefon (dagtid):

91180730

E-postadresse:

margrethe.silset@gmail.com

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 11 timer med lærer.

Studieplannummer 1066 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 1. mars 2011         Studiekonsulent: Odd Erik Randen